Ofoten IUA
Ofoten Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensing (OFOTEN IUA) er et interkommunalt samarbeid mellom Ofotenkommunene Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Tysfjord, Hamarøy, Ballangen og Narvik.

Styret
Styret er politisk valgte representanter fra hver kommune. Representanter med personlig vararepresentant velges av kommunestyret for en valgperiode. Styret vedtar IUAs budsjett og planer for kommende periode og behandler IUAs årsrapport. Hver kommune velger representant(er) til styret. Hver kommune har 1 stemme. Styret velger selv leder og nestleder.

Aksjonsutvalget
Aksjonsutvalget har ansvar for at det til enhver tid foreligger en hensiktsmessig beredskapsplan, og at denne revideres ved behov, minst hvert 4. år. Styret skal påse at personell- og utstyrs-ressursene er tilstrekkelige i forhold til skadepotensialet i regionen, herunder at personellet blir gitt nødvendig utdannelse og får muligheter til å perfeksjonere seg slik at beredskaps-organisasjonen kan løse sine oppgaver, og er et operativt organ som trer sammen ved aksjoner. Se forøvrig punktet om opplæring og øvelser.

IUA skal ivareta kommunenes beredskapsplikt og skal ha 7 representanter. IUAet ledes av havnedirektøren i Narvik, med brannsjefen i Narvik som nestleder.

Aksjonsutvalgets sammensetning er som følger:

 • 1 felles representant for hver av kommunenne, Tjeldsund, Lødingen, Evenes, Hamarøy, Tysfjord og Ballangen (totalt 6 stykker). 
 • 1 representant fra Brannvessenet i Narvik
 • 1 representant fra Narvik Havn K 
 • 1 representant fra LKAB- Narvik.
 • 1 representant fra oljeselskapene.
 • 1 representant fra Politiet.


Fylkesmannen i Nordland og Sivilforsvaret tiltrer aksjonsutvalget som konsultative medlemmer.

Aksjosnutvalget har overordnet ansvar for planlegging, gjennomføring og rapportering, herunder finansiering, årsbudsjett og årsrapport. For at beredskapen skal fungere effektivt er det nødvendig at:
 
Enkeltkommunenes og private virksomheters beredskapsplaner samordnes for å kunne koordinere innsatsen når oppgaven er større enn hva den enkelte kommune eller virksomhet kan klare,

Samarbeidet med statlige- og private organisasjoner innen området  akutt forurensnings-beredskap etableres og utvikles. Det er spesielt viktig at IUAets beredskapsplanen er harmonisert med SFTs beredskapsplan slik at samarbeidet kan fungere effektivt ved store aksjoner.
 
Sekretariatet
Sekretariatet som er tillagt Narvik havn KF har følgende oppgaver:

 • Legge til rette for nødvendig møtevirksomhet i styret og IUA
 • Bidra med sekretærhjelp ved utarbeidelse og revisjon av beredskapsplan
 • Ajourføre beredskapsplanen
 • Føre regnskap
 • Utarbeide forslag til årsplan med årsbudsjett
 • Utarbeide forslag til årsrapport med årsregnskap
 • Samordne eierkommunenes virksomhet når det gjelder utstyr
 • Samordne eierkommunenes virksomhet når det gjelder kompetanseutvikling 

Ofoten IUA eies av følgende kommuner

 

 

Kontakt oss
Vertskommune:   Narvik
Sekretær:   Øistein Kaarbø
Telefon:   91 91 88 71
e-post:   post@oiua.no